Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest LABORATORIUM STRATEGII MARKETINGOWYCH 360 Bartosz Lenert 1, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Żmigrodzka 93B, 51-130 Wrocław, lub na mail: bartosz.lenert@lab360.com.pl, lub dzwoniąc pod numer telefonu: 530 577 734.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

6.2 Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom z zakresu podmiotów publicznych, którym przekazanie danych jest konieczne celem realizacji umowy.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.3 W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje mające na celu dopasowanie świadczonych usług do profilu Klienta.

 1. 1  Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela.
 2. 2  Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.
 3. 3  Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.